Käyttöehdot

Laadittu 1.6.2020. Viimeisin muutos 1.6.2020.


1. Yleistä

Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä “Sopimusehdot”) sovelletaan Laskux Oy:n (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) Laskux-palvelun (jäljempänä “Palvelu”) rekisteröitymislomakkeessa määritellyn asiakkaan (jäljempänä “Asiakas”) väliseen sitovaan sopimukseen (jäljempänä “Sopimus”). Palvelun käytön edellytyksenä on Sopimusehtojen hyväksyminen ja noudattaminen. Käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Sopimusehdot sekä niiden osan muodostavan liitteen Sopimusliite henkilötietojen käsittelystä. Kulloinkin voimassaolevat Sopimusehdot ja Palveluntarjoajan Tietosuojaseloste ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla ja/tai muutoin Palvelun yhteydessä.

Palvelu on Palveluntarjoajan tietoverkon välityksellä tarjoama tietokoneohjelmistoon perustuva palvelu, jolla Asiakas voi laskuttaa omia asiakkaitaan. Palveluntarjoaja voi tarjota Palvelussa tai sen yhteydessä lisäpalveluita, joista voidaan periä erillinen maksu.

Sopimus syntyy, kun Asiakas rekisteröityy Palveluun ja hyväksyy Sopimusehdot. Rekisteröityessään Palveluun ja luodessaan sinne käyttäjätilin (jäljempänä ”Tili”) Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua sisäisessä toiminnassaan Sopimusehtojen sekä muiden Palvelun käyttöä koskevien ohjeiden mukaisesti.

2. Maksuton kokeilujakso ja tilauksen tekeminen

Palveluntarjoaja tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden käyttää Palvelua maksutta kuukauden tai erillisessä tarjouksessa määritellyn ajan (”Kokeilujakso”). Asiakas saa käyttää Palvelua Kokeilujakson ajan ilman, että Asiakkaan tarvitsee maksaa hinnastossa tai muussa tarjouksessa eriteltyä hintaa.

Kokeiluajan päätyttyä (tai jo sen aikana) asiakas voi halutessaan siirtyä käyttämään maksullista pakettia Palvelusta. Paketin vaihto tapahtuu Palvelussa.

3. Sopimuksen kesto ja tilauksen irtisanominen

i) Kokeilujakso

Sopimus säilyy voimassa Kokeilujakson keston ajan. Sopimus päättyy automaattisesti, mikäli Asiakas ei tee uutta tilausta Kokeilujakson päättymisen jälkeen.

ii) Tilaus

Tilausjakson pituus on yksi (1) kuukausi. Tilausjakso jatkuu uutena yhtä pitkänä määräaikaisena tilausjaksona, mikäli Asiakas ei lopeta tilausta Palvelussa. Tilausjakson uusiutuessa Asiakkaan katsotaan hyväksyvän kulloinkin ajantasaisimmat Sopimusehdot. Mikäli tilauksella on hinta, veloitetaan se Asiakkaan Palveluun syöttämältä maksukortilta. Mikäli maksua ei pystytä suorittamaan, saattaa Palveluntarjoaja rajoittaa Palvelun käyttöä.

4. Sopimuksen muuttaminen tai siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti vähintään yhtä kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Palvelun hintaa koskevat muutokset astuvat voimaan aikaisintaan Asiakkaan seuraavan laskutusjakson alussa.

Jos Sopimusehtojen muutos olisi olennainen ja Asiakkaan tilausjaksoa on ilmoitushetkellä jäljellä enemmän kuin 30 päivää, Asiakas ja Palveluntarjoaja voivat Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä sopia noudattavansa aiempia Sopimusehtoja Asiakkaan kuluvan tilausjakson päättymiseen asti.

Asiakas voi siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle ainoastaan Palveluntarjoajan etukäteisellä kirjallisella suostumuksella. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimuksessa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan erillistä hyväksyntää.

5. Palvelun toimittaminen

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi. Palvelu on kuitenkin lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Lisäksi Palveluntarjoaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista Asiakkaan kannalta olennaisista katkoksista tai muista häiriöistä etukäteen ja suorittamaan Palvelun ylläpitoon liittyvät toimenpiteet muutoinkin siten, että ne haittaavat Palvelun käyttöä mahdollisimman vähän.

6. Oikeudet ja velvollisuudet

Asiakas sitoutuu antamaan rekisteröinnin yhteydessä oikeat ja riittävät tiedot. Rekisteröinnin toteuttava henkilö vakuuttaa olevansa oikeutettu edustamaan Asiakasta Palvelun käyttöönotossa. Tiedoissa tapahtuneista muutoksista, mukaan lukien hinnoitteluun vaikuttavat tekijät, on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle. Jos Asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamat tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai muulla tavoin puutteellisiksi, Palveluntarjoajalla on oikeus olla toimittamatta Palvelua.

Asiakas ei saa luovuttaa Tilin hallintaa kolmansille osapuolille. Asiakas voi kuitenkin kutsua käyttäjiä käyttämään Tiliä lukuunsa myös kolmansista organisaatioista. Jos Tili, sen hallinnan mahdollistavat tiedot tai Tiliä käyttämään kutsuttujen tahojen kirjautumistiedot joutuvat vääriin käsiin, Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava asiasta Palveluntarjoajalle.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Sopimusta, lakia ja hyvää tapaa Palvelua käyttäessään. Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Palvelun toimittaminen ja poistaa yllä mainittujen vastaiseen toimintaan käytetty materiaali välittömästi ja ilman etukäteisilmoitusta.

Asiakas vastaa itse siitä, että aineisto, jonka Asiakas haluaa tai joka Asiakkaan lain nojalla tulee säilyttää, on siirretty pois Palvelusta ennen Sopimuksen päättymistä ja/tai Tilin lukitsemista.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle Palvelun palvelukuvauksesta olennaisesti poikkeavasta toiminnasta tai muusta virheestä.

7. Käyttäjätilillä olevien tietojen säilyttäminen

Palveluntarjoaja lukitsee Tilin, mikäli Asiakas ei ole tehnyt tilausta Kokeilujakson päätyttyä tai maksullisen tilauksen maksusuoritus on estynyt, Tili ja/tai sille kirjautumisen mahdollistavat tiedot ovat joutuneet kolmannen haltuun tai Asiakas on käyttänyt Palvelua Suomen lain, Sopimusehtojen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Jos Tili on lukittu maksun estymisen johdosta, Palveluntarjoajalla on oikeus periä tilin avaamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset Asiakkaalta. Sama koskee tilannetta, jossa Tili ja/tai sille kirjautumisen mahdollistavat tiedot ovat päätyneet kolmannen haltuun Asiakkaan huolimattomuudesta johtuen. Palveluntarjoaja arvioi Palvelun uudelleenavaamisen mahdollisuuden tapauskohtaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Tili ja Asiakkaan Palvelussa syöttämät tiedot, kun Asiakkaan Tili on ollut lukittuna yhden (1) kuukauden ajan. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Tili ja sillä olevat tiedot välittömästi, jos Asiakas on käyttänyt Palvelua lain, tämä Sopimuksen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Palveluntarjoaja ylläpitää varmuuskopiota Asiakkaan Palveluun syöttämistä tiedoista. Tiedot varmuuskopioidaan vähintään kerran vuorokaudessa ja säilytetään vähintään seitsemän päivän ajan. Alkuperäisten tietojen katoamiseen myötävaikuttaneelta Asiakkaalta voidaan veloittaa varmuuskopion palauttamisesta aiheutuneet kustannukset. Palveluntarjoaja poistaa kaikki Asiakkaan Palveluun syöttämät tiedot 12 kuukauden sisällä Sopimuksen päättymisestä, ellei toisin ole sovittu.

8. Palvelussa oleva aineisto ja immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen sisältöön, ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin sekä niiden myöhempiin muutoksiin kuuluvat yksin Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Asiakas saa Sopimuksen voimassaoloajaksi rajoitetun ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua omassa sisäisessä liiketoiminnassaan Sopimuksen ja Sopimusehtojen mukaisesti. Palvelun ja sen sisällön tai osien kopiointi, jäljentäminen, eteenpäin välittäminen, levittäminen tai käyttäminen muuten kuin näiden Sopimusehtojen mukaisesti on ehdottomasti kielletty.

Kaikki Asiakkaan Palveluun syöttämä sisältö kuuluu Asiakkaalle. Asiakas myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden käsitellä tällaisia tietoja siinä määrin kuin se on tarpeen Palvelun tarjoamiseksi. Asiakas vastaa omasta aineistostaan ja sen laillisuudesta, sekä erityisesti siitä, että se ei loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Sama koskee Asiakkaan oikeutta siirtää henkilötietoja Palveluun ja käsitellä niitä.

9. Hinnat ja laskutus

Palvelun laskutusjakso on sama kuin Palvelun tilausjakso. Palvelu laskutetaan Asiakkaan tilauksen tekemisen yhteydessä valitsemalla tavalla. Lisäpalvelut veloitetaan joko yhdessä Palvelun kanssa tai erillisellä laskulla.

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Palvelun ja siihen liittyvien lisäpalveluiden hinnat määräytyvät Palveluntarjoajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään lain mukainen arvonlisävero, mikäli toisin ei ole ilmoitettu. Palvelun hinta määräytyy tilausjakson alkamishetken mukaan.

10. Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei ole miltään osin vastuussa Palvelun käytön tuloksista, vaikutuksista tai seurauksista, eikä sitä kohtaan voida esittää näiltä osin mitään vaatimuksia.

Asiakas käyttää Palvelua oman harkintansa mukaan ja omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan Palveluun syöttämien tietojen tai dokumenttien tuhoutumisen, katoamisen tai muuttumisen aiheuttamista vahingoista eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista, mutta se ylläpitää niistä varmuuskopiota Sopimusehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin toimenpiteistä, joita Asiakkaan palveluksessa olevat tai Asiakkaan muutoin valtuuttamat henkilöt suorittavat.

Kumpikaan osapuoli ei vastaa toisilleen aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, eikä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että Asiakas on luovuttanut Palvelun käyttöoikeuden tai -oikeuksia kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoajan Sopimukseen liittyvä kokonaisvastuu on rajoitettu Asiakkaan Palvelusta vahinkotapahtumaa edeltävien kahdentoista kuukauden aikana maksamaan määrään (pois lukien arvonlisävero).

11. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja Palvelun tarjoamiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntarjoajan henkilötietojen käsittelyä koskevat vastuut ja velvollisuudet on määritelty tarkemmin tietosuojaselosteessa.

Palveluntarjoajan on Asiakkaan kirjallisesti sitä pyytäessä poistettava käsittelemänsä henkilötiedot. Palveluntarjoaja poistaa henkilötiedot kahdentoista (12) kuukauden sisällä Sopimuksen päättymisestä.

12. Muut ehdot

Sekä Palveluntarjoaja että Asiakas sitoutuvat pitämään tietoonsa saamat toisen osapuolen liikesalaisuudet ja muut luottamukselliseksi ymmärrettävät vastaavat tiedot ja aineistot salassa.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa referenssikäytössä, ellei Asiakas ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Asiakkaan Palveluun syöttämiä aineistoja Palvelun tai Palveluntarjoajan muiden tuotteiden kehittämisessä ja tarjoamisessa anonyymisti siten, että Asiakasta ei voida tunnistaa tai yksilöidä.

13. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

Vaikka jokin tämän Sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi, laittomaksi tai kannekelvottomaksi, se ei vaikuta muiden sopimuskohtien pätevyyteen, vaan ne säilyvät voimassa.

14. Yhteystiedot

Lisätietoja Sopimusehdoista:

Laskux Oy (Y-tunnus: 3112025-9)
Hongantie 111
43640 Humppi
Sähköposti: asiakaspalvelu@laskux.fi

Kysyttävää?

Mikäli tarvitse lisätietoja aiheeseen liittyen, autamme mielellään.

Sähköposti

asiakaspalvelu@laskux.fi